Velkommen til Tistrup Vandværk

Her vises eventuelle driftsforstyrrelse

Delvis referat af generalforsamling 2021

På Tistrup Vandværks ordinære generalforsamling den 31.maj

 gav punkt 5. – Bestyrelsen indstiller til vedtagelse af fusion med Ølgod Vandværk følgende resultat:

 • Indstilling blev vedtaget med 18 stemmer, ingen blanke og ingen imod.
 • Iflg. vedtægter skal en endelig godkendelse vedtages på en ekstraordinær generalforsamling – som afholdes mandag den 27. juni kl. 19.30 i Hallen.
 • Overdragelser sker pr 31.12.2022
 • Nuværende bestyrelse blev genvalgt

Uddybning af forslag til fusion

På den kommende generalforsamling, vil en enig bestyrelse præsentere et forslag om fusion med Ølgod Vandværk – med Ølgod Vandværk som det fortsættende selskab.

Der er flere bevæggrunde til forslaget om fusionen.

Vi skal have investeret i en ny boring samt andre opdateringer.  

Det er vort primære mål, at levere rent vand med en høj grad af forsyningssikkerhed.

Det er vigtigt at understrege, at det vand vi leverer i dag, overholder alle grænseværdier.

Tistrup Vandværk har i dag 3 boringer, men den ene af boringerne kan vi desværre ikke udnytte fuld ud. Vi har derfor ansøgt om at lave yderligere en ny boring nord for Tistrup Kirke.

Stigende krav til styring og administration af vandværker.

Der er gennem flere år været stillet øgede krav til driften af et vandværk.

I et vandværk af vores størrelse, er det almindeligt, at der er ansat en medarbejder til at varetage en vifte af arbejdsopgaver af både teknisk og administrativ karakter.

Disse opgaver varetages i dag af bestyrelsen, vores vandværksbestyrer, ekstern tekniske leverandør samt køb af administrative løsninger.

Det politiske og moralske ansvar for driften påhviler stadigvæk bestyrelsen.

Det er efter bestyrelsens opfattelse ikke den optimale løsning, og vi har derfor søgt at finde en fusionspartner der kan løse disse opgaver.

Valget er faldet på Ølgod Vandværk a.m.b.a.

Ølgod Vandværk er ligesom Tistrup Vandværk forbrugerejet.

De har den fornødne tekniske viden, og de administrative ressourcer.

Ølgod har gennemsnitlig haft lavere priser for en familie end vi har haft i Tistrup.

Hvad kommer en fusion med Ølgod til at betyde for den enkelte forbruger?

Uanset om vi fortsætter som selvstændige eller ej, så er der i sagens natur kun forbrugerne til at betale for investeringerne samt ledelse og administration.

Den investering der skal gennemføres, beløber sig til 2 mil kr. Med udgangspunkt i priserne fra Ølgod kommer der et tillæg de kommende 3 år.

Den faste afgift øges med 500 kr. og vandafgiften øges med 1,30 kr. pr. m3 + moms.

Ved et forbrug på 110 m3 giver det en merbetaling på godt 800 kr. om året.

Efter de 3 år, vil en standard forbruger opleve en pæn besparelse.

Vi håber, at der møder mange andelshavere op til generalforsamlingen for at give deres mening til kende. Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 31. maj 2022 kl. 19.30 i Hodde-Tistrup Hallen.

Med venlig hilsen

Tistrup Vandværk a.m.b.a.

Knud Teglgård

Generalforsamling 2021

Ordinær Generalforsamling

Tistrup Vandværk

Indkalder til ordinær generalforsamling tirsdag d. 31. maj 2022 kl. 19:30 i Hodde Tistrup Hallen

Dagsorden jf. vedtægter:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretninger for det forløbne regnskabsår.
 3. Det reviderede årsregnskab fremlægges til godkendelse.
 4. Forelæggelse af budget for indeværende driftsår.
 5. Forslag fra bestyrelsen herunder fremlæggelse af investeringsplan for kommende år.
  1. Bestyrelsen indstiller til vedtagelse af fusion med Ølgod Vandværk

Foreløbig fusions oplæg kan læses på www.tistrupvand.dk

 1. Indkomne forslag fra andelshavere/vandaftagere.
 2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
 3. Valg af suppleanter til bestyrelsen.
 4. Valg af revisor.
 5. Eventuelt.

Bestyrelsen henviser til at give et praj om deltagelse af hensyn til forplejningen – Prajet kan gives på kontakt@tistrupvand.dk

Afhængig af generalforsamlings beslutning af bestyrelsens forslag i punkt 5 kan der blive afholdt et ekstraordinært bestyrelsesmøde d. 27. juni 2022 kl. 19:30 i Hodde Tistrup Hallen.

Tistrup Vandværk

 

Her kan du se de seneste informationer