Regnskabsåret 2020

TAKSTBLAD

 for –  TISTRUP VANDVÆRK

TILSLUTNINGSBIDRAG

1.A                Bolig i Tistrup by                                      kr. 14.500,00

1.B                Bolig på landet                                         kr. 29.000,00

1.C                Landbrug                                                  kr. 43.000,00

 

Bemærk:       Ejendomme med landbrugspligt skal  altid betragtes som “landbrug”

Ovenstående tilslutningsbidrag er incl. moms.

 

Ved udvidelse eller ændring af bestående installationer forfalder forholdsvis bidrag efter Vandforsyningens nærmere afgørelse.

 

Vandmåler skal monteres på alle ejendomme efter vandforsyningens forskrifter.

Afgift for vandmåler indtil 1″ er indeholdt i tilslutningsbidraget, men afgift for større vandmåler fastsættes i det enkelte tilfælde.

For særlige forbrugere fastsættes bidrag i forhold til vandforbrug efter Vandforsyningens nærmere afgørelse.

Fremføring af forsyningsledninger i landområder forudsætter tilstrækkelig tilslutningsgrad af de forsyningsmulige ejendomme. Er tilslutning utilstrækkelig kan Vandforsyningen tillægge ekstraor-

dinære ledningsbidrag, som efter nærmere bestemte retningslinier kan være refusionsberettigede i forbindelse med senere tilslutning til ledningen.

 

AFGIFT FOR FORBRUG

2.A                    Ejendomme med årligt forbrug under 5000 m³                                                      kr. 4,00 pr. m³

2.B                    Ejendomme med årligt forbrug over 5000 m³                                                        kr. 3,50 pr. m³

2.C                    Statsafgift ledningsført vand    kr. 6,37 pr. m³  (Incl. Afgift drikkevandsbeskyttelse kr. 0,19 pr. m3)

2.D                    Fast afgift pr. år                                                                                                           kr. 600,00

 

2.E                    Målerleje pr. år                                                                                                            kr. 100,00

Store målere efter individuel vurdering.

Der betales p.t. ikke særlig afgift for vand til

Byggebrug – bestyrelsen er bemyndiget til at fastsætte et skønnet forbrug .

Den gældende vandafgift skal

betales fra montering af måler på ejendommen.

Forbrug til brandslukning  eller anden indsats:

Ud fra individuel vurdering fastsætter bestyrelsen afregningsprisen.

Afgift betales kvartalsvis forud og opkræves af Din Forsyning.

 SÆRLIGE AFGIFTER.

3.A                    Gebyr ved for sen aflevering                                                      kr. 50,00 pr. af aflæsningskort.

Alene ved udsendelse af manuelle aflæsningskort –f.eks. Hvis fjeraflæsning er ude af drift.

3.B Gebyr manglende aflæsning/

Aflæsningsbesøg                                                                                                     kr. 240,00

3.C                    Gebyr pr. rykker:                                                                           kr. 100,00

3.D                    Lukke/åbningsgebyr                                                                     kr. 950,00

 

MERVÆRDIAFGIFT/STATSAFGIFT.

Ovenstående priser er excl. den til enhver tid gældende merværdiafgift.

 

Bestyrelse for Tistrup Vandværk:

Formand                  Kasserer            Bestyrelsesmedlem            Sekretær                  Bestyrelsesmedlem

Knud Theilgaard      Gert Christensen      Svend Hermansen        Lars Lindblad            Erik Winther Andersen

Agervej 8                  Askevej 7                 Møllegårdsvej 39         Kirke Allé 12              Engholmvej 3

6862  Tistrup          6862  Tistrup            6862  Tistrup              6862  Tistrup             6862  Tistrup

Tlf  75299207       Tlf. 23231499            Tlf. 75299333            Tlf. 51206529             Tlf. 75299656